Vytištěno ze stránky https://www.spektrometry.cz/icp-oes/prodigy-7.php

ICP OES SPEKTROMETR PRODIGY 7

ICP OES spektrometr Prodigy 7

V roce 2023 byla výroba tohoto přístroje ukončena - zajišťujeme nadále servis a support.

Vysoce výkonný simultánní ICP OES spektrometr s novým velkoplošným polovodičovým CMOS detektorem a vysokou disperzí od firmy Teledyne Leeman Labs, Inc. Firma Teledyne Leeman Labs se vždy specializovala na atomovou spektroskopii. Jedná se o firmu zahrnující tým vědců, inženýrů a podpůrných pracovníků, kteří jsou zaujatí tím co dělají. Nový generace ICP-OES spektrometrů s CMOS detektory je důkazem trvalé inovativní činnosti pracovníků skupiny Teledyne Leeman Labs.

Při vývoji spektrometru Prodigy 7 byla vylepšena řada parametrů, jako jsou například:

 • snížená spotřeba argonu na 12L / min
 • zrychlení analýz
 • zlepšení optického rozlišení na 7 pm s prokreslením několika pixely s rozlišením 1.5 pm
 • zrychlený náběh systému po úplné odstávce
 • nový bajonetový držák hořáku eliminující možnou chybu lidského faktoru
 • zmenšení rozměru přístroje tak, aby zabral minimum místa v laboratoři

Potřebujete více informací o produktu nebo máte zájem o cenovou nabídku?

Prodigy 7 - simultánní ICP spektrometr s vysokou disperzí

Popis ICP spektrometru Prodigy 7:

Prodigy 7 je nejmodernější ICP spektrometr s vysokou disperzí, který v sobě spojuje výhody optického systému Echelle a nového velkoplošného programovatelného polovodičového detektoru CMOS (nová technologie, která přináší nové výhody). Tato konfigurace umožňuje obsluze spektrometru přístup na kteroukoliv vlnovou délku v rozsahu 165-1100 nm (volitelně od 135-1100 nm) nebo skupinu vlnových délek při jakékoli analýze. Obsluha spektrometru je velmi jednoduchá, neboť řídící program je dostatečně intuitivní. Samozřejmě, že Prodigy 7 rovněž využívá standardních systémů firmy Leeman Labs - jako je axiální, radiální nebo systém DUAL VIEW (kombinace radiálního a axiálního pozorování plazmy), RF generátor na 40.68 MHz s životností běžně přesahující 10 let a vestavěný modul pro možnost dálkové diagnostiky přístroje. Nově však využívá bajonetového uchycení hořáku a hořáků se sníženou spotřebou argonu. Samozřejmostí je i možnost analýzy halogenů, Cl, Br, I a dalších prvků z VUV oblasti. ICP spektrometr Prodigy volí zejména renomované podniky vyžadující kvalitní High-End řešení. Poskytuje bezkonkurenční disperzi, limity detekce na reálných vzorcích, stabilitu, správnost a přesnost měření + jednoduchost obsluhy. ICP spektrometr Prodigy se již masivně prosadil v oblastech analýz pro životní prostředí, při analýze biopaliv (instalace přímo v ČR), měření prvků a otěrkových kovů v olejích, v hutních laboratořích, lékařství a řadě dalších aplikací. V ČR a SR je instalována řada těchto spektrometrů zejména v renomovaných laboratořích. Díky nízkému kurzu USD je kupní cena tohoto systému v současné době mimořádně příznivá.

Charakteristické rysy spektrometru Prodigy 7:

 • Vysoce stabilní plazma - zajišťuje rychlý start přístroje a vyjímečnou dlouhodobou stabilitu. Již po 10 minutách od zapnutí (tzv. cool start) je možné provádět plnohodnotné analýzy.
 • Počítačem řízené vstupní zrcátko - automaticky optimalizuje nastavení hořáku a umožňuje volbu axiálního nebo radiálního pozorování, resp. DUAL VIEW.
 • Počítačem řízená šířka vstupní štěrbiny - umožňuje měnit rozlišení v závislosti na dané aplikaci.
 • Velká toroidní zrcadla - poskytují vynikající optickou účinnost.
 • Nejnovější velkoplošný programovatelný detektor CMOS zaručuje:
  • vysokou disperzi a optické rozlišení - minimalizace spektrálních interferencí.
  • Kontinuelní pokrytí celého vlnového rozsahu - univerzální využití (všechny prvky mohou být měřeny na jejich primárních spektrálních čarách, a to včetně prvků Na, K, Li, Ba a Sr).
  • Funkci programování - uživatel si může volit jestli bude snímat celé spektrum nebo jen jeho části.
  • Vysoká citlivost - vynikající detekční limity (řádově v ppb) i na reálných vzorcích.
 • Optický systém s velkou ohniskovou vzdáleností 500mm - zajišťuje excelentní disperzi a vynikající rozlišení. Použitím speciálních optických komponent a patentovaného hranolu, který používá pouze firma Teledyne Leeman Labs je dosaženo zanedbatelná degradace rozlišení. V kombinaci s dvojitým rozkladem na mřížce a hranolu je dosaženo bezkompromisní separace i jinak problematických prvků.
 • Teplotně stabilizovaný optický systém - zaručuje vynikající dlouhodobou stabilitu nehledě na změny okolní teploty.
 • Plynem plněný optický systém - citlivost v UV a VUV oblasti spektra a nižší spotřeba inertního plynu.
 • Modulární konstrukce - spolehlivost, jednoduchost a snadný servis.

Inteligentní programovatelný detektor s vlastním procesorem

Získání spektrálních informací z milionu pixelů detektoru je nyní podstatně jednodušší.

 • Díky větší aktivní ploše detektoru a integrovanému řídící jednotce s procesorem, poskytuje tento detektor CMOS úplné pokrytí vlnového rozsahu a vysoké rozlišení v jediném měření.
 • Schopnost programovatelné integrace umožňuje, aby detektor zaznamenal celé spektrum nebo jen jeho části které jsou požadovány. Tato funkce má podstatnou výhodu při spojení spektrometru s chromatografem nebo laserovou ablací, kde je požadován časově rozlišitelný (TRA) sběr dat.
 • Schopnost nedestruktivního čtení dat a speciální konstrukce detektoru účinně zabraňují saturaci. To znamená, že signály s vysokou intenzitou jsou dostatečně rychle vzorkovány zatímco signály s nízkou intenzitou jsou akumulovány delší čas. To zaručuje:
  • Nejširší dynamický rozsah v řádu 1010.
  • Vynikající poměr signál/šum pro všechny prvky.
  • Opravdovou simultánní korekce na pozadí.
  • Simultánní interní standardizaci.
 • Pro další zlepšení detekčních limitů a rychlosti přenosu dat poskytuje detektor CMOS možnost efektivního sčítání signálu z více pixelů, při stejném šumu jako u čtení pouze z jednoho pixelu.
 • Vysokou citlivost dále zajišťuje třístupňové chlazení detektoru (typu Peltier), které minimalizuje šum detektoru.
 • Integrovaný procesor PentiumTM řídí všechny funkce detektoru jako je časování a sběr dat.

Elektronika pro dnešek i budoucnost!

Prodigy 7 využívá všech nejnovějších poznatků z oblasti programovatelné elektroniky. Nyní je možné řízení celého přístroje umístit na jedinou desku, která využívá obvodů programovatelných polí. Oproti tomu ještě nedávno, takovéto řízení sestávalo z mnoha složitých desek plošných spojů. Tato technologie pak umožňuje nejen nahrání nového software, ale také nového firmware přes Internet. Tak bude Váš přístroj udržován na nejvyšší technické úrovní podstatně delší dobu, než tomu bylo dříve. S dalším vývojem spektrometru Prodigy bude Váš spektrometr upgradován, morálně nezestárne a Vy nezůstanete pozadu!

Řídící systém spektrometru Prodigy 7 spolu s počítačem automatizuje všechny funkce přístroje :

 • Všechny parametry plazmy:
  • Výkon, průtoky plynů, atd.
  • Pozorování - radiální, axiální resp. DUAL VIEW.
 • Všechny parametry systému zavádění vzorků:
  • Průtok plynu přes rozprašovač, průtok vzorku.
  • Řízení autosampleru.
 • Všechny parametry spektrometru:
  • Volba šířky vstupní štěrbiny.
  • Proplachování inertním plynem (argonem nebo dusíkem).
  • Teplotní stabilizace.
 • Všechny QC (Quality Control) funkce.
 • Veškerou systémovou diagnostiku.
 • Vzdálený přístup.

Výhody, které můžete očekávat od přístrojů firmy Leeman Labs

Lidé kteří kupují spektrometry Leeman Labs od nich očekávají, že si přístroje udrží svůj výkon po mnoho let. Všechny přístroje Prodigy jsou konstruovány s ohledem na robustnost a spolehlivost. To je důvod proč mají naše ICP spektrometry RF generátor s životností přesahující 10 let bez servisního zásahu, naprogramované výzvy pro běžnou údržbu přístroje a vestavěnou audio-vizuální nápovědu. Úplně je vyřešen problém s reprodukovatelným polohováním hořáku při jeho výměně. Tento problém zcela řeší automatický polohovací systém s počítačem řízeným vstupním zrcátkem. Pro přizpůsobení se analytickým požadavkům každého zákazníka nabízí firma Leeman Labs možnost výběru radiálního nebo axiálního pozorování plazmy resp. systém DUAL VIEW a velký výběr systémů pro zavádění vzorku. Mezi hlavní výhody patří:

 • Optický systém Echelle s vysokým rozlišením a zanedbatelnou degradací.
 • Axiální nebo radiální pozorování plazmy resp. systém DUAL VIEW.
 • RF generátor 40.68 MHz s životností přes 10 let (maximální výkon 2kW s počítačem řiditelným krokem).
 • Stolní typ přístroje pro úsporu místa.
 • Možnost vzdáleného servisního přístupu po síti Internet.
 • On-line audio-vizuální nápověda.
 • Vysoká propustnost vzorků.
 • Výborné analytické parametry.
 • Bezproblémový chod.

Od doby uvedení prvního ICP spektrometru používá firma Leeman Labs počítačem řízené vstupní zrcátko pro optimální pozorovací podmínky plazmy. Mechanismus polohování zrcátka je 100% automaticky řízen počítačem a byl navržen tak, aby poskytl flexibilní pohled na plazmu (axiální, radiální, nebo duální) bez nutnosti zvyšování počtu optických prvků.

Časté aplikace:

 • Vodárny a kanalizace, environmentální hospodářství podniků
 • Stanovení prvků Ag,Al,As,Ba,Be,Ca,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,K,Mg,Mn,Mo,Na,Ni,Pb,Sr,V,Zn,P a dalších (ICP-OES přímá) – ČSN EN ISO 11885 pro vody, vodný výluh, zeminy, kaly, odpady. Dále pak dle ČSN EN ISO 15587-1, ČSN EN ISO 15587-2, ČSN EN 13346
 • Stanovení Hg – ICP-OES Hydridová – ČSN EN ISO 11885
 • “New” 1303 – Drinking Water Analysis Following U.S. EPA Method 200.7 Using the Teledyne Leeman Labs Prodigy7 ICP-OES
 • Determination of Wear Metals using the Teledyne Leeman Lab’s Prodigy7 ICP-OES
 • Stanovení stopových prvků v BioDiesselu
 • Analýza aditiv v olejích
 • Stanovení stopových prvků v dalších materiálech

Nejmodernější technologie - nejlepší výkon v ICP

Všechny ICP spektrometry využívají disperze pro separaci světla na jednotlivé vlnové délky. Čím lepší je disperze spektrometru, tím lepší je separace píků mezi dvěma pevnými vlnovými délkami.

Většina optických systémů Echelle používá dva disperzní komponenty. Typicky je to mřížka a hranol a proto je spektrum dvourozměrné. Firma Teledyne Leeman Labs používá jako jediný výrobce speciální patentovaný typ hranolu, který výrazně redukuje degradaci rozlišení.

Spektrometry Echelle jsou historicky uznávané pro svou:

 • Vysokou disperzi a výborné optické rozlišení v celém spektrálním rozsahu.
 • Nízké nebo žádné meziprvkové interference.
 • Vysokou světelnou propustnost a nejnižší stray-light.
 • Vyjímečnou stabilitu, správnost a opakovatelnost měření.
 • Výborné LOD i na reálných vzorcích s komplikovanými matricemi.

Díky vlastnostem nového detektoru CMOS kompromisy u Prodigy zcela odpadají. U spektrometru Prodigy je aktivní plocha detektoru více než čtyřnásobná ve srovnání s dřívějšími nebo konkurenčními typy detektorů. To znamená, že vzdálenost mezi spektrálními čarami je zvětšena (lepší disperze) a optický systém Prodigy má vysoké rozlišení, a to i při využití dostatečně široké vstupní štěrbiny. To má pak za následek vynikající detekční limity a stabilitu signálu. Díky přednostem nového detektoru CMOS využívá spektrometr Prodigy plně výhody optického systému Echelle.

Software který můžete používat hned od začátku

Nyní, kdy se značně zvýšila operační paměť a rychlost počítačů se software stává velmi výkonným nástrojem. Software Prodigy poskytuje intuitivní navigaci mezi jednotlivými aplikacemi, zpracování dat a připojení do sítě. Je založen na známém principu běžně používaném v aplikacích pro Internet s jednoduchou strukturou větvení a tlačítky pro příslušné funkce.

Často používané operace jsou dostupné pomocí ikon umístěných nahoře každé obrazovky. Některé z předností software Prodigy jsou uvedeny dále. Vespod navigačního panelu jsou tři aplikační záložky pro Vývoj metody (Method) nastavení sekvence vzorků (Sequence) a spuštění analýzy (Analysis).

Jakmile uživatel klikne na aplikační záložku pro vývoj metody, navigátor zobrazí jednotlivé parametry a jejich nastavení pro tuto metodu, např. řízení přístroje, výběr prvků, kalibrační standardy, kvalitativní kontrola a řízení autosampleru.

Software Prodigy zajišťuje ochranu a integritu dat bez újmy na univerzálnosti

Při vývoji nové metody nabízí software interaktivní operace. Výběr prvků, které mají být analyzovány a jejich předdefinované parametry nebo optimalizace parametrů pro danou aplikaci. Některé z nástrojů pro vývoj metody jsou uvedeny dále : Řízení spektrometru Optimalizuje základní parametry (výkon, průtoky plynů) pro danou aplikaci. Během optimalizace lze aktivovat tlačítko, kdy se zobrazuje okamžitá intenzita. Výběr prvku je možný z periodické tabulky prvků nebo podle abecedního seznamu. Pro každý prvek se zobrazí analytické vlnové délky. Při zvolení dané vlnové délky jsou ve vedlejší tabulce nabízeny možné spektrální interference. Je možné vybrat tolik standardů, kolik je třeba. Koncentraci je možné zadávat pro jednotlivé prvky individuálně nebo souhrnně.

 

Dávkové zpracování zjednodušuje automatizaci operací a zajišťuje integritu dat

Při zpracování dávky navigátor zobrazuje analyzované vzorky a jejich pozici v autosampleru. V každém případě je pravá strana obrazovky synchronizována se zvolenou položkou v navigačním panelu. Spuštění dávky začíná zadáním nebo importováním (např. z LIMS) souboru analyzovaných vzorků. Příslušné kalibrace a řídící funkce, které byly specifikovány v dané metodě se automaticky zobrazí na displeji. Pro každou pozici v dávce je možné zadat operaci jako je "spike", opakované měření, atd. Analytické výsledky lze zobrazit pomocí aplikační záložky pro analýzu. Navigátor zobrazí přehled standardů a vzorků, tak jak byly změřeny. Zvýrazněním kteréhokoliv vzorku v navigátoru se zobrazí detailní výsledky. Pro přehled mohou být zobrazeny jak číselné, tak spektrální výsledky analýzy. Z naměřených výsledků je velmi snadné zhotovit protokol analýzy. To lze provést jednoduše výběrem vzorků a stiskem příslušné ikony pro generování protokolu. Je možné si vybrat formát dle Vašich potřeb a vytisknout protokol nebo je exportovat data např. do CSV, EXCEL, LIMS, ...

 

Rozměry

 • Spektrometr 710x1220x550mm (výška x šířka x hloubka)

 

Hmotnost

 • Přibližně 100 kg

 

Požadavky na elektrické zapojení

 • 230 VAC, 50/60Hz
 • jedna fáze se zemněním

 

Systém pro zpracování dat

 • Moderní PC vždy dle aktuální nabídky, nový model.
 • Operační systém MicrosoftTM Windows®
 • Software pro obsluhu spektrometru a přídavných zařízení

PROSPEKTY KE STAŽENÍ:

Vytištěno ze stránky https://www.spektrometry.cz/icp-oes/prodigy-7.php