Vytištěno ze stránky https://www.spektrometry.cz/analyzator-raman-rigaku/ramanova-spektroskopie.php

RAMANOVA SPEKTROSKOPIE, RAMANOVY SPEKTROMETRY

Ramanova spektroskopie byla objevena známým Indickým vědcem (Chandrasekhara Venkata Raman), po kterém nese svůj název. Tato technika se velice rychle prosazuje v oblasti bezpečné identifikace látek a sloučenin. Často také pro bezpečnou detekci nebezpečných látek a jejich směsí. Z hlediska Ramanovy Spektroskopie existují přístroje stolní, ruční i přenosné, které mají různou výkonnost a parametry v závislosti na vlnové délce použitého laseru, rozlišovací schopnosti optického systému a typu chlazení detektoru. V České a Slovenské republice se v poslední době prosazují špičkové ruční Ramanovy spektrometry Rigaku, které jsou proslulé svými výbornými parametry.

Ruční raman spektrometr ResQ CQL

Nový ruční Raman spektrometr ResQ CQL je určen k okamžité terénní bezpečné a spolehlivé identifikaci neznámých chemických látek, hrozeb, narkotik, výbušnin, prekurzorů a směsí látek.
Přístroj ResQ CQL je často používán ve velmi náročných podmínkách, čemuž odpovídá i robustní provedení.

Spektrometr ResQ CQL je určen pro spolehlivou identifikaci ramanově aktivních látek a jejich směsí. V praxi se často používá na identifikaci výbušnin (TNT, RDX, TATP, HMTD, ...) a drog (Heroin, kokain, fentanyl, MDMA, kanabioidy a jejich syntetické deriváty, opiáty). Dále je přístroj často využíván armádou (CBRN) pro identifikaci bojových látek (CWA) a jejich prekurzorů a také hasičskými záchrannými sbory pro identifikaci nebezpečných látek a toxických chemikálií (TIC). Díky databázi látek (více jak 13 000 látek v interní databázi) má Raman spektrometr Progeny ResQ nebývale široké možnosti identifikace

Ruční spektrometr VANTA VCR pro kovy a slitiny

Ruční Raman spektrometr Progeny ResQ slouží k okamžité bezpečné identifikaci neznámých látek, hrozeb, narkotik, výbušnin, prekurzorů a směsí látek. Nejčastěji je používán armádou a hasičskými záchrannými sbory či EOD a Hazmat týmy. Díky novému typu laseru a detektoru jsou odstraněny nedostatky předchozích generací. Přístroj splňuje armádní specifikace MIL-810G, IP 68.
Přístroj ResQ je často používán ve velmi náročných podmínkách, čemuž odpovídá i robustní provedení. Materiál těla přístroje umožňuje snadnou dekontaminaci. Nízká hmotnost a provedení těla přístroje umožňují snadnou obsluhu i v protichemickém obleku jednou rukou v rukavici.

Spektrometr Progeny ResQ je určen na obecnou identifikaci ramanově aktivních látek a jejich směsí. V praxi se často používá na identifikaci výbušnin (TNT, RDX, TATP, HMTD, ...) a drog (Heroin, kokain, fentanyl, MDMA, kanabioidy a jejich syntetické deriváty, opiáty). Dále je přístroj často využíván armádou pro identifikaci bojových látek (CWA) a jejich prekurzorů a také hasičskými záchrannými sbory pro identifikaci nebezpečných látek a toxických chemikálií (TIC). Díky databázi látek (více jak 13 000 látek v interní databázi) má Raman spektrometr Progeny ResQ nebývale široké možnosti identifikace

Dostupné varianty produktu
Ruční spektrometr PROGENY s laserem 1064 nm

Nový ruční ramanův spektrometr s laserem 1064 nm a speciální zaměřovací optikou v novém provedení, Quad Core procesorem, IP 68 a MilSpec specifikací, uživatelským rozhraním typu Android je nyní nejmodernější a díky laseru 1064 nm současně jediný ruční ramanův spektrometr na celosvětovém trhu tohoto typu. V ručním provedení poskytuje výkonnost laboratorního přístroje. Vyniká rychlostí, přesností, odolností a spolehlivostí svého provedení, včetně vodotěsnosti a prachotěsnosti. Splňuje všechny zvýšené požadavky na ruční analyzátory. Používá řadu nových technologií - netrpí fluorescencí a bezproblémově analyzuje i ty materiály, kde lasery 532 a 785 nm selhávají. Slouží pro okamžitou identifikaci látek, plastů, farmak, nebezpečných látek, drog atp.


Dostupné varianty produktu

Princip

Tato metoda využívá Ramanův jev. Používá se rozptyl laserového paprsku. Laserový paprsek může s elektrony interagovat v zásadě třemi způsoby:

  1. Nejčastěji laserový paprsek excituje elektron v základním stavu do virtuálního stavu, a při návratu z virtuálního stavu zpět se vyzáří foton se stejnou vlnovou délkou, jakou měl původní foton - tzv. Rayleighův rozptyl, který nenese žádnou analytickou informaci.
  2. Pokud se elektron po excitaci do virtuálního stavu vrátí do vyšší kvantové hladiny, než z které byl předchozí elektron vyražen, vyzáří se foton s větší vlnovou délkou - tzv. Stokesovy fotony.
  3. Naopak, pokud se elektron původně nenacházel v základním stavu, ale na vyšší hladině a vrací se na základní hladinu, vyzáří se foton s menší vlnovou délkou – tzv. Anti-Stokesovy fotony.

Posuny frekvencí u Stokesových a Anti-Stokesových fotonů od frekvence použitého laserového zdroje pak nesou analytickou informaci o rozdílech jednotlivých kvantových hladin (nejčastěji vibračních).

Ramanova spektroskopie je do značné míry doplňkovou metodou k infračervené spektroskopii. Je skoro pravidlem, že pásy intenzivní v Ramanových spektrech jsou v infračervených spektrech slabé a naopak, protože:

  • Vibrace, u kterých se vibrací mění polarizovatelnost, mají pásy v Ramanových spektrech.
  • Vibrace, které mění dipól molekuly, mají pásy v infračervených spektrech.
Vytištěno ze stránky https://www.spektrometry.cz/analyzator-raman-rigaku/ramanova-spektroskopie.php